Δήμοι

Παρακαλώ εισάγετε τους φορείς

Δράσεις

Παρακαλώ εισάγετε τις δράσεις


Ρίσκα

Παρακαλώ εισάγετε τα ρίσκαΣτοιχεία

Παρακαλώ επιλέξτε τον Φορέα που επιθυμείτε να μελετήσετε.

Κεφάλαιο

Παρακαλώ εισάγετε το διαθέσιμο χρηματικό κεφάλαιο επένδυσης του Φορέα καθώς και μια εκτίμηση για το χρηματικό κεφάλαιο επένδυσης από πλευράς των πολιτώνΣτόχος

Παρακαλώ εισάγετε την επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας
Παρακαλώ εισάγετε την επιθυμητή μείωση CO2

Επιλογή δράσεων

Παρακαλώ επιλέξτε τις επιθυμητές δράσεις


Επιλογή Ρίσκων

Παρακαλώ επιλέξτε τα επιθυμητά ρίσκα


Κανονικοποιημένοι συντελεστές στάθμισης


H πλατφόρμα POLIFOLIO έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο υποστήριξης των κέντρων λήψης αποφάσεων για διεύρυνση της συμμετοχής του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, με στόχο την ενσωμάτωση των διαφορετικών οπτικών και προτεραιοτήτων των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στη χάραξη πολιτικής και την ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσεων, επιχειρησιακών προγραμμάτων κ.ά. Στόχος της πλατφόρμας είναι να ενισχύσει τη συμμετοχική δράση των πολιτών, να διευκολύνει την επιρροή μεμονωμένων ανθρώπων και ομάδων στο σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής, μέσω συμβουλευτικών και συμμετοχικών διαδικασιών και εν τέλει να τοποθετήσει τον άνθρωπο στο κέντρο του προβλήματος χάραξης πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό , η πλατφόρμα επιτρέπει στους ωφελούμενους να ενημερωθούν για τα υφιστάμενα πλαίσια δράσεων αειφόρου ανάπτυξης, και να αξιολογήσουν τις εν λόγω δράσεις, με τη βοήθεια κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων. Παράλληλα οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας να προτείνουν νέες δράσεις με σκοπό αυτές να χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση μελλοντικών χαρτοφυλακίων πολιτικής.
Προτάσεις

Πολυκριτήρια Ανάλυση Φορέα

Πολυκριτήρια Ανάλυση Πολιτών


Στάθμιση


Συγκεντρωτική Πολυκριτήρια Ανάλυση Πολιτών